Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR 

v RC Baráček, Vestec

 

Obecné nařízení GDPR přineslo změnu v přístupu k osobním údajům zejména tím, že subjektu údajů (tedy Vám) přiznává více práv, než tomu bylo dříve s platností zákona o ochraně osobních údajů. Rodinné centrum Baráček, z.s., sídlem Vestecká 3, Vestec, IČO 26581922 je v tomto vztahu tzv. správce osobních údajů a zpracování veškerých osobních údajů u nás podléhá těmto pravidlům:

Pravidlo č. 1. Od našich návštěvníků požadujeme pouze osobní údaje nezbytně nutné pro účast na aktivitách z naší programové nabídky. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě titulu plnění smlouvy (Vaše účast na námi pořádaných kroužcích a aktivitách). Po ukončení kurzu nebo aktivity, které jste se s dítětem zúčastnili, budeme mít Vaše osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, popř. není-li tato doba stanovena, tak po dobu 1 roku od skončení Vašeho působení v námi pořádaných aktivitách, poté budou údaje zlikvidovány.

Pravidlo č. 2. Údaje, které nemůžeme zpracovávat za účelem plnění smlouvy či oprávněného zájmu, nám poskytujete na základě Vašeho výslovného souhlasu (např. pro zasílání pravidelných sdělení prostřednictvím elektronické pošty). Poskytnutí souhlasu je dobrovolné prohlášení subjektu údajů o svolení se zpracováním svých osobních údajů po dobu 10ti let od udělení souhlasu. Souhlas je konkrétní, informovaný a je odvolatelný. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv na adrese naší společnosti nebo elektronicky na emailu rcbaracek@gmail.com. Vaší žádosti bude vyhověno ve lhůtě 30 dní.

Pravidlo č. 3. Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme je třetím osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti. Vaše osobní údaje v elektronické i tištěné podobě jsou chráněné v maximální možné míře a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby (mj. lektorky kurzů, poskytovatelé dotací).

Vaše práva

dle GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou:

  • Právo na informace - o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů – musíme Vás informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů ještě před zahájením zpracování. Tuto povinnost plníme touto stránkou s pravidly zpracování osobních údajů.

  • Právo na přístup k osobním údajům - můžete nás požádat o informaci, jaké osobní údaje o Vás vedeme, z jakého právního titulu, komu a jaké údaje o Vás poskytujeme. Svou žádost můžete podat na adrese naší společnosti nebo elektronicky na emailu rcbaracek@gmail.com. Vaše žádost bude vyřízena nejdéle do 30 dnů.

  • Právo na opravu, resp. doplnění Vašich osobních údajů – oznamte nám prosím jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, abychom mohli správně vykonávat roli správce osobních údajů.

  • Právo na omezené zpracování – můžete nás požádat o vyškrtnutí některých osobních údajů, které o Vás vedeme.

  • Právo vznést námitku – pokud nesouhlasíte s rozsahem zpracování Vašich osobních údajů (na základě právního titulu provádění veřejného zájmu či oprávněných zájmů správce či třetí strany), můžete proti tomu vznést námitku u správce Vašich osobních údajů, popř. také u dozorujícího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Typicky toto platí pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  • Právo na přenositelnost – můžete požádat správce o poskytnutí svých osobních údajů, které o Vás dosud zpracovával, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu a předání jinému správci. Toto ale platí pouze u zpracování, které je založené na právním titulu souhlasu či smlouvě a automatizovaném zpracování.

  • Právo na výmaz (být zapomenut) – v případě, že již neexistuje žádný právní důvod pro zpracování osobních údajů (odvolání souhlasu, skončení kurzu) nebo po podání námitky, máte právo, aby byly Vaše osobní údaje s konečnou platností zlikvidovány (smazány), nestanoví-li zákonné povinnosti správce jinak. Výmaz se v tomto případě provádí na žádost, ve lhůtě 30 dnů.

 

A jak je to se zveřejňováním fotografií z akcí?

Z každé akce, kterou RC Baráček pořádá, pořizujeme ilustrační skupinové fotografie, které používáme k propagaci našeho centra. Pokud nesouhlasíte se zveřejňováním fotografií Vás nebo Vašich dětí, máte možnost oznámit nám tuto skutečnost osobně na každé akci nebo písemně na adresu rcbaracek@gmail.com.


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek. Novinky zasíláme pravidelně 1x měsíčně emailem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu 10 let.